•  

  KANUN TANAH NEGARA

  PERISYTIHARAN JUALAN

  PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

  DALAM PERKARA SEKSYEN 263 KANUN TANAH NEGARA 1965

   

  Menurut Perintah Jualan atas permintaan Pemegang Gadaian oleh Pentadbir Tanah Kampar dengan ini diisytiharkan bahawa Pentadbir Tanah Kampar akan menjual hartanah yang tersebut mengikut susunan keutamaan di bawah secara:

   

  LELONGAN AWAM

  PADA HARI RABU BERTARIKH 14 OKTOBER 2020 JAM 10.00 PAGI

  DI ARENA SQUARE, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR.

   

  NOTA : Bakal-bakal pembida adalah dinasihatkan agar membuat carian rasmi di Pejabat Daerah & Tanah Kampar  dan memeriksa  hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. Untuk butiran lanjut sila klik pada No. Hakmilik seperti dibawah :

   

  BIL

  NO

  HAKMILIK

  MUKIM / DAERAH

  KATEGORI / SYARAT NYATA

  KELUASAN

  LOKASI

  HARTANAH

  HARGA

  RIZAB (RM)

  DEPOSIT 10%

  (RM)

  1

  PM 7259

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  4130 MP

  JALAN DEGONG

  PT 13919

  160,00.00

  16,000.00

  2

  PM 1661

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  295 MP

  RAN. PERUMAHAN JALAN TAPAH,

  KAMPAR

  LOT 46911

  150,000.00

  15,000.00

  HARGA RIZAB : RUJUK JADUAL SUSUNAN LELONGAN AWAM

   

  Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 

  1. Penawar memiliki jumlah wang dalam bentuk bank draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD yang bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada jumlah harga rizab yang ditetapkan seperti di jadual di atas;
  2. Amaun penuh harga jualan boleh dibayar oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian serta-merta selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah;
  3. Di mana amaun penuh harga jualan yang tidak dibayar oleh penawar yang berjaya selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah :-

  i.    maka jumlah wang yang dinyatakan di dalam perenggan (1) akan dilucuthak untuk membayar seluruh wang yang telah genap masa; dan

  ii.   baki deposit akan dikreditkan ke dalam akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah wang kena dibayar kepada pemegang gadaian;

  1. Baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih daripada satu ratus dua puluh (120) hari daripada tarikh jualan dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah dinyatakan;
  2. Di mana harga belian sepenuhnya tidak dapat diselesaikan sebelum atau pada tarikh yang ditentukan di dalam perenggan (4), jumlah wang yang dibayar sebagai deposit di bawah perenggan (3) kepada pemegang gadaian hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang dinyatakan di bawah Seksyen 267 Kanun Tanah Negara 1965.
  3. Penawar yang ingin mengambil bahagian di dalam lelongan ini hendaklah terlebih dahulu mendaftar dan menyerahkan bank draf sebagai bayaran deposit tiga puluh (30) minit sebelum masa lelongan. Mana-mana penawar yang gagal mendaftar dan menyerahkan bank draf tidak layak mengambil bahagian di dalam lelongan ini.

   

  Pentadbir Tanah

  Daerah Kampar

  Bertarikh pada   15  Jun 2020

   

  Sebarang pertanyaan dan butir-butir selanjutnya bolehlah menghubungi :

   

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

  31900 KAMPAR

  PERAK DARUL RIDZUAN

   

 •  
  Waktu Urusan Kami :
  Isnin - Khamis
  8.15 pg - 5.00 ptg
  1.00 ptg - 2.00 ptg (Waktu Rehat)
  2.00 ptg - 4.30 ptg
  Jumaat
  8.15 pg - 12.15 tghari 
  12.15 tghari - 2.45 ptg (Waktu Rehat)
  2.45 ptg - 5.00 ptg


  Sebarang kemusykilan anda boleh hubungi seperti dibawah :

  E-mail : pdtkampar[@]perak.gov.my
  No. Telefon : 05 - 465 1963 / 05 - 466 1187
  No. Faksimili : 05 - 466 4307

|| Pengumuman >>

Pendapat Anda

Apakah pendapat anda tentang kandungan maklumat didalam Portal PDT Kampar?
Memuaskan - 33.3%
Kurang Memuaskan - 33.3%
Tidak Memuaskan - 33.3%

Total votes: 6

QR Code

Hubungi Kami

Alamat  :   PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR
31900 Kampar,
Perak D.R.
Email : pdtkampar[at]perak.gov.my
Tel : 05 - 465 1963 / 0634
    05 - 466 1187 
Faks : 05 - 466 4307

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.