Piagam PelangganPEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPARKami bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah yang dikemukakan dengan cemerlang dan adil serta penuh kemesraan dalam semangat muhibbah berpandukan prinsip pelanggan sentiasa diutamakan.BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 

 • Memberi jawapan dalam masa 14 hari ke atas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai
 • Menyediakan dan memproses baucar bayaran kepada pembekal/kontraktor dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh tuntutan yang telah lengkap diterima.
 • Menyelesaikan permohonan semua lesen hiburan awam, pusat hiburan keluarga dan eksais di dalam tempoh 4 minggu.
 • Menyediakan dokumen perkhidmatan dan pengesahan perjawatan di mana semua dokumen yang lengkap akan dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUK Perak di dalam tempoh 7 hari bekerja setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR  BANDAR

 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD) secara berkala setiap bulan.
 • Menyediakan minit-minit mesyuarat utama yang dikendalikan oleh PLB dengan lengkap, tepat dan diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Menyelaras program-program pembasmian kemiskinan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Focus Group Daerah (FGD) setiap bulan.
 • Menyelaras projek-projek pembangunan daerah pada setiap tahun.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Khas menimbang dan menyetujui terima sebuthara daerah setiap bulan (mengikut keperluan) atau bagi kes-kes segera dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima kertas perakuan.
 • Menyediakan perincian kerja dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas lawatan tapak. 
 • Mengesahkan projek siap dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tuntutan lengkap diterima.
 • Menyediakan baucar bayaran peruntukan (perkhidmatan pembekal / kontraktor) dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.
 • Memberi jawapan dalam masa 14 hari ke atas setiap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai.

 BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT HASIL DAN PENDAFTARAN)

 • Memastikan bil – bil cukai tanah dihantar kepada pemilik tanah sebelum 1 Januari setiap tahun.
 • Mendaftarkan hakmilik sementara
 • Mendaftarkan perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan
 • Mengeluarkan sijil carian rasmi dalam tempoh 1 hari bekerja bagi setiap satu sijil.
 • Memproses permohonan Pihak Berkuasa Negeri untuk pindahmilik / gadaian dalam tempoh 14 hari.
 


BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH ( UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH )

 • Memproses permohonan pemberimilikan tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
 • Memproses permohonan lanjut tempoh pajakan dalam tempoh 9 bulan.
 • Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) dalam tempoh 9 bulan.
 • Memproses permohonan permit bahan batuan dalam tempoh 1 bulan.
 • Memproses permohonan perizaban tanah kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
 • Memproses permohonan skim perumahan/industri di atas tanah  kerajaan dalam tempoh 12 bulan.
 

Cetak