•  

  KANUN TANAH NEGARA

  PERISYTIHARAN JUALAN

  PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

  DALAM PERKARA SEKSYEN 263 KANUN TANAH NEGARA 1965

   

  Menurut Perintah Jualan atas permintaan Pemegang Gadaian oleh Pentadbir Tanah Kampar dengan ini diisytiharkan bahawa Pentadbir Tanah Kampar akan menjual hartanah yang tersebut mengikut susunan keutamaan di bawah secara:

   

  LELONGAN AWAM

  PADA HARI RABU BERTARIKH 14 OKTOBER 2020 JAM 10.00 PAGI

  DI ARENA SQUARE, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR.

   

  NOTA : Bakal-bakal pembida adalah dinasihatkan agar membuat carian rasmi di Pejabat Daerah & Tanah Kampar  dan memeriksa  hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. Untuk butiran lanjut sila klik pada No. Hakmilik seperti dibawah :

   

  BIL

  NO

  HAKMILIK

  MUKIM / DAERAH

  KATEGORI / SYARAT NYATA

  KELUASAN

  LOKASI

  HARTANAH

  HARGA

  RIZAB (RM)

  DEPOSIT 10%

  (RM)

  1

  PM 7259

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  4130 MP

  JALAN DEGONG

  PT 13919

  160,00.00

  16,000.00

  2

  PM 1661

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  295 MP

  RAN. PERUMAHAN JALAN TAPAH,

  KAMPAR

  LOT 46911

  150,000.00

  15,000.00

  HARGA RIZAB : RUJUK JADUAL SUSUNAN LELONGAN AWAM

   

  Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 

  1. Penawar memiliki jumlah wang dalam bentuk bank draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD yang bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada jumlah harga rizab yang ditetapkan seperti di jadual di atas;
  2. Amaun penuh harga jualan boleh dibayar oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian serta-merta selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah;
  3. Di mana amaun penuh harga jualan yang tidak dibayar oleh penawar yang berjaya selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah :-

  i.    maka jumlah wang yang dinyatakan di dalam perenggan (1) akan dilucuthak untuk membayar seluruh wang yang telah genap masa; dan

  ii.   baki deposit akan dikreditkan ke dalam akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah wang kena dibayar kepada pemegang gadaian;

  1. Baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih daripada satu ratus dua puluh (120) hari daripada tarikh jualan dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah dinyatakan;
  2. Di mana harga belian sepenuhnya tidak dapat diselesaikan sebelum atau pada tarikh yang ditentukan di dalam perenggan (4), jumlah wang yang dibayar sebagai deposit di bawah perenggan (3) kepada pemegang gadaian hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang dinyatakan di bawah Seksyen 267 Kanun Tanah Negara 1965.
  3. Penawar yang ingin mengambil bahagian di dalam lelongan ini hendaklah terlebih dahulu mendaftar dan menyerahkan bank draf sebagai bayaran deposit tiga puluh (30) minit sebelum masa lelongan. Mana-mana penawar yang gagal mendaftar dan menyerahkan bank draf tidak layak mengambil bahagian di dalam lelongan ini.

   

  Pentadbir Tanah

  Daerah Kampar

  Bertarikh pada   15  Jun 2020

   

  Sebarang pertanyaan dan butir-butir selanjutnya bolehlah menghubungi :

   

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

  31900 KAMPAR

  PERAK DARUL RIDZUAN

   

 •  

  KANUN TANAH NEGARA

  PERISYTIHARAN JUALAN

  PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

  DALAM PERKARA SEKSYEN 263 KANUN TANAH NEGARA 1965

   

  Menurut Perintah Jualan atas permintaan Pemegang Gadaian oleh Pentadbir Tanah Kampar dengan ini diisytiharkan bahawa Pentadbir Tanah Kampar akan menjual hartanah yang tersebut mengikut susunan keutamaan di bawah secara:

   

  LELONGAN AWAM

  PADA HARI RABU BERTARIKH 23 SEPTEMBER 2020 JAM 10.00 PAGI

  DI ARENA SQUARE, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR.

   

  NOTA : Bakal-bakal pembida adalah dinasihatkan agar membuat carian rasmi di Pejabat Daerah & Tanah Kampar  dan memeriksa  hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. Untuk butiran lanjut sila klik pada No. Hakmilik seperti dibawah :

   

  BIL

  NO

  HAKMILIK

  MUKIM / DAERAH

  KATEGORI / SYARAT NYATA

  KELUASAN

  LOKASI

  HARTANAH

  HARGA

  RIZAB (RM)

  DEPOSIT 10%

  (RM)

  1

  PM 7298

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  488 MP

  RPT TUALANG SEKAH

  LOT 406146

  39,600.00

  3,960.00

  2

  PM 7293

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  600 MP

  RPT TUALANG SEKAH

  LOT 406138

  48,600.00

  4,860.00

  3

  PM 7295

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  855 MP

  RPT TUALANG SEKAH

  LOT 406140

  69,300.00

  6,930.00

  4

  PM 7333

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  418 MP

  RPT TUALANG SEKAH

  LOT 406314

  34,200.00

  3,420.00

  5

  PM 7348

  KAMPAR

  BANGUNAN / KEDIAMAN

  491 MP

  RPT TUALANG SEKAH

  LOT 406152

  44,100.00

  4,410.0

  HARGA RIZAB : RUJUK JADUAL SUSUNAN LELONGAN AWAM

   

  Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 

  1. Penawar memiliki jumlah wang dalam bentuk bank draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD yang bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada jumlah harga rizab yang ditetapkan seperti di jadual di atas;
  2. Amaun penuh harga jualan boleh dibayar oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian serta-merta selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah;
  3. Di mana amaun penuh harga jualan yang tidak dibayar oleh penawar yang berjaya selepas tukul dijatuhkan oleh Pentadbir Tanah :-

  i.    maka jumlah wang yang dinyatakan di dalam perenggan (1) akan dilucuthak untuk membayar seluruh wang yang telah genap masa; dan

  ii.   baki deposit akan dikreditkan ke dalam akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah wang kena dibayar kepada pemegang gadaian;

  1. Baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih daripada satu ratus dua puluh (120) hari daripada tarikh jualan dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah dinyatakan;
  2. Di mana harga belian sepenuhnya tidak dapat diselesaikan sebelum atau pada tarikh yang ditentukan di dalam perenggan (4), jumlah wang yang dibayar sebagai deposit di bawah perenggan (3) kepada pemegang gadaian hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang dinyatakan di bawah Seksyen 267 Kanun Tanah Negara 1965.
  3. Penawar yang ingin mengambil bahagian di dalam lelongan ini hendaklah terlebih dahulu mendaftar dan menyerahkan bank draf sebagai bayaran deposit tiga puluh (30) minit sebelum masa lelongan. Mana-mana penawar yang gagal mendaftar dan menyerahkan bank draf tidak layak mengambil bahagian di dalam lelongan ini.

   

  Pentadbir Tanah

  Daerah Kampar

  Bertarikh pada   15  Jun 2020

   

  Sebarang pertanyaan dan butir-butir selanjutnya bolehlah menghubungi :

   

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

  31900 KAMPAR

  PERAK DARUL RIDZUAN

   

 •  

    PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

     BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

  31900 KAMPAR

  PERAK DARUL RIDZUAN

   

   

  TEL : 05- 4651963

  FAX : 05 – 4664307

   

  Ruj.Kami: Bil(  )dlm.PEMB. KPR (N) 17/4/2020 PDT

   

  Tarikh : 12 Jun 2020

   

  KENYATAAN SEBUTHARGA

   

  SEBUTHARGA UNTUK KONTRAKTOR BUMIPUTERA

   

  Adalah dimaklumkan tiada lawatan tapak semasa tempoh PKPP

   

  (Gambar-gambar berkaitan projek boleh dirujuk di website pdtkampar.perak.gov.my)

  Sebutharga ini dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera berdaftar dengan Pejabat Daerah dan Tanah Kampar yang layak dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut :-

   

  BIL

   

  BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA

   

  KELAYAKAN

  TARIKH DAN WAKTU DOKUMEN DIJUAL

  TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

  TARIKH DAN WAKTU TAWARAN DITUTUP

   

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  No. Sebutharga:

   

  8/2020

   

  Projek:

  MENYELENGGARA LONGKANG SERTA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG PADANG TEMBAK

   

   

  GRED G1

   

  KATEGORI

  CE

   

  PENGKHUSUSAN

  CE 21

   

  Tarikh Dijual:

   

  19 Jun 2020 hingga 26 Jun 2020

   

  Waktu;

   

  Isnin-Jumaat

  8.30 pagi - 12.00 tengahari

   

  Unit Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah Dan Tanah Kampar

   

  Harga Dokumen:

   

  RM20.00

   

  Tarikh Tutup:

   

  26 Jun  2020

  (JUMAAT)

   

  Jam: 12.00 tengahari

  2.

  No. Sebutharga :

   

  9/2020

   

  Projek :

  MEMBINA PAGAR DI TANAH PERKUBURAN ISLAM SAHOM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

  3.

  No. Sebutharga:

   

  10/2020

   

  Projek :

  NAIK TARAF PAGAR MASJID DI KAMPUNG SAHOM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

  4.

  No. Sebutharga:

   

  11/2020

   

  Projek :

  NAIK TARAF SURAU DI KAMPUNG SERI JELUTONG

   

  5.

  No. Sebutharga:

   

  12/2020

   

  Projek :

  BAIK PULIH SURAU KAMPUNG BUKIT PEKAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

   

  6.

  No. Sebutharga:

   

  13/2020

   

  Projek :

  BINA BARU DEWAN ORANG RAMAI KAMPUNG TUALANG SEKAH

  7.

  No. Sebutharga:

   

  14/2020

   

  Projek :

  BINA PAGAR DI TANAH PERKUBURAN TANJUNG BANGKONG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

   

  8.

  No. Sebutharga:

   

  15/2020

   

  Projek :

  NAIKTARAF SURAU DI KAMPUNG JELINTOH

   

  9.

  No. Sebutharga:

   

  16/2020

   

  Projek :

  NAIKTARAF MASJID DI KAMPUNG REDANG SAWA

   

  10

  No. Sebutharga:

   

  17/2020

   

  Projek :

  NAIKTARAF SURAU DI KAMPUNG LAWAN KUDA

   

  11.

  No. Sebutharga:

   

  18/2020

   

  Projek :

  BINA BARU DEWAN ORANG RAMAI DI KAMPUNG AIR HITAM LABU

  GRED G2

   

  KATEGORI

  CE

   

  PENGKHUSUSAN

  CE 21

   

   

  1.         Kontraktor yang berminat hendaklah kemukakan SIJIL ASAL PENDAFTARAN CIDB iaitu Perakuan Pendaftran dan SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) serta SIJIL PKK iaitu Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera semasa membuat pembelian borang Sebut Harga di KAUNTER BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR dengan kadar bayaran sebanyak RM20.00 untuk setiap dokumen. Bayaran ini tidak dikembalikan sekiranya tidak berjaya. 

   

  2.         Semua kontraktor hendaklah memastikan bahawa sijil asal pendaftaran CIDB iaitu Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil PKK iaitu Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera masih berkuatkuasa mulai dari tarikh pembelian borang hingga proses pembayaran diselesaikan oleh Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah dan Tanah Kampar Jika tempoh telah tamat pihak kontraktor tidak layak untuk menyertai sebutharga ini. 

   

  3.         Kontraktor dikehendaki melampirkan salinan RESIT BAYARAN pada setiap BORANG SEBUTHARGA yang berkenaan sebelum dimasukkan ke dalam PETI SEBUTHARGA.

   

  4.         Semua borang sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam PETI SEBUTHARGA, BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR, 31900 KAMPAR, PERAK.

   

  5.         Kontraktor-kontraktor yang mempunyai kelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR sahaja yang LAYAK untuk dipertimbangkan SEBUTHARGA.

   

  6.         Pentadbiran ini tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah sekali atau mana-mana sebutharga yang disyorkan.

   

  7.         Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

   

  8.         Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawarkan atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan jenayah dibawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

   

  9.         Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

   

  10.       Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada bayaran berkaitan perolehan ini walaupun kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan dibawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

   

   

  (MEGAT MOHD ZAMRI BIN MEGAT MOHD)

  Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)

  b.p   Pegawai Daerah

          Kampar

   

  s.k - Pegawai Daerah Kampar

        - Penghulu Mukim, Kampar

        - Penghulu Mukim, Teja

 •  
  Waktu Urusan Kami :
  Isnin - Khamis
  8.15 pg - 5.00 ptg
  1.00 ptg - 2.00 ptg (Waktu Rehat)
  2.00 ptg - 4.30 ptg
  Jumaat
  8.15 pg - 12.15 tghari 
  12.15 tghari - 2.45 ptg (Waktu Rehat)
  2.45 ptg - 5.00 ptg


  Sebarang kemusykilan anda boleh hubungi seperti dibawah :

  E-mail : pdtkampar[@]perak.gov.my
  No. Telefon : 05 - 465 1963 / 05 - 466 1187
  No. Faksimili : 05 - 466 4307

|| Pengumuman >>

Pendapat Anda

Apakah pendapat anda tentang kandungan maklumat didalam Portal PDT Kampar?
Memuaskan - 33.3%
Kurang Memuaskan - 33.3%
Tidak Memuaskan - 33.3%

Total votes: 6

QR Code

Hubungi Kami

Alamat  :   PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR
31900 Kampar,
Perak D.R.
Email : pdtkampar[at]perak.gov.my
Tel : 05 - 465 1963 / 0634
    05 - 466 1187 
Faks : 05 - 466 4307

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.